صوفی : برکناری پرشمار مدیران با تجربه ، وزارت کار را ناکارآمد کرد

آقای عبدالملکی، وزارتخانه را ملک خودش دانسته و همه را برکنار کرده … حتی وزیر هم مقصر نیست. زیرا در اتاق های فکر ،مقرر شده، وزراء حق انتصاب معاونانشان را ندارند، بلکه جای دیگری در این باره تصمیم گیری می کند.

دیدگاهتان را بنویسید