موج اعتراض ها به گرانی و ناکارآمدی کابینه | رئیسی صبر مردم و حامیان دولت را هم لبریز کرد

قرن نو نوشت: وضعیت نابسامان اقتصادی طی چند ماه اخیر نه تنها منتقدان دولت را شاکی کرده است بلکه برخی حامیان دولت را هم عصبانی کرده است. آنقدر که علنا لب به اعتراض گشوده و به دولت نسبت به پیامدهای چنین گرانی هایی هشدار دهند.

دیدگاهتان را بنویسید